Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor Contenttent
met ingang van 1 januari 2019

1. Wie is wie?
Deze Algemene Voorwaarden gaan over Opdrachtnemer: Contenttent, die deze voorwaarden hanteert. Dienstverlening: training, dienst of product van opdrachtnemer. Deelnemer: de partij of persoon die een vorm van Dienstverlening afneemt bij de Opdrachtnemer. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Opdrachtnemer.

2. Wanneer hebben wij een overeenkomst?
Een overeenkomst komt tot stand doordat een Deelnemer zich inschrijft (via website of e-mail) bij Opdrachtnemer én Opdrachtnemer de inschrijving bevestigt aan Deelnemer.

3. Wat is de prijs?
Prijzen voor Dienstverlening zijn altijd exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

4. Wat blijft geheim?
Alle gegevens die Opdrachtnemer en Deelnemer over een overeenkomst uitwisselen blijven vertrouwelijk:
zowel voor, tijdens als na de Dienstverlening. Persoonlijke informatie die in trainingen wordt gedeeld door Opdrachtnemer en/of Deelnemers blijft binnenskamers en delen we niet met de buitenwereld. Natuurlijk behandelt Opdrachtnemer informatie van en over de Deelnemer vertrouwelijk en verwerkt zijn of haar persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

5. Wat is van Opdrachtnemer?
De Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door haar gemaakte documenten, programma’s, materialen, leermiddelen, afbeeldingen en/of de informatie en kennis die hierop betrekking heeft. Kennisneming van deze zaken is voor Deelnemer’s eigen gebruik. Genoemde zaken mogen niet worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

6. Waartoe verplicht zich de Opdrachtnemer?
De Opdrachtnemer verplicht zich de overeengekomen dienstverlening naar beste inzicht, vermogen en enthousiasme uit te voeren. De Opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in om het beoogde resultaat van de Dienstverlening te bereiken.

7. Wat is overmacht?
De Opdrachtnemer mag de uitvoering van de Dienstverlening opschorten, indien zij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die haar de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet. Voorbeelden van overmachtssituaties voor de Opdrachtnemer zijn in ieder geval overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

8. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van de overeengekomen dienstverlening plaats binnen de door Opdrachtnemer genoemde betalingstermijn. De betaling moet zijn ontvangen voordat de Dienstverlening plaatsvindt. Indien de betaling niet tijdig wordt gedaan, is Deelnemer uitgesloten van de Dienstverlening. Facturering vindt plaats bij definitieve doorgang van de Dienstverlening.

9. Kun je annuleren?
Deelnemer kan een gedane inschrijving niet annuleren. Wel kan hij of zij iemand anders in de plaats stellen voor een training, of in bijzondere situaties (te bepalen door Opdrachtnemer) op een andere datum alsnog aan een training deelnemen.

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Leuk. Houd mij op de hoogte!

Leuk. Houd mij op de hoogte!

Geen zorgen, ik ga je niet spammen. Je ontvangt alleen af en toe een mail met inspiratie en/of tips om nog betere content te kunnen maken. En als je je weer kunt inschrijven voor een nieuwe training laat ik je dat weten. Meer niet. Beloofd.

AVG

Je bent ingeschreven, dank je wel!

Geen zorgen, ik ga je niet spammen. Je ontvangt, naast "Content voor een maand" alleen af en toe een mail met inspiratie en/of tips om nog betere content te kunnen maken. En als je je weer kunt inschrijven voor een nieuwe training laat ik je dat weten. Meer niet. Beloofd.

AVG

Je bent ingeschreven, dank je wel!